Nazwa
Udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób.
Komórka prowadząca
Aktualizacja
Gremlik Sebastian (SKZ-II) dnia: 2022-01-05
Organ właściwy do realizacji usługi
Prezydent Miasta Rybnika.

Wymagane dokumenty
Wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób.
Metryka Wydanie lub zmiana zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego [pdf - 216 KB]

Załączniki:
 1. Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty administracyjnej.
 2. Oświadczenie osoby zarządzającej transportem drogowym.
 3. Oświadczenie o wyznaczeniu zarządzającego transportem drogowym.
 4. Kopia certyfikatu kompetencji zawodowych osoby zarządzającej transportem.
 5. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymogu zdolności finansowej w wysokości: 9000 euro - na pierwszy pojazd, 5000 euro - na każdy następny pojazd.
  Dokumentami potwierdzającymi posiadanie przez przedsiębiorcę zdolności finansowej są :
  1. roczne sprawozdanie finansowe potwierdzone przez audytora lub odpowiednio upoważnioną osobę,
  2. gwarancja bankowa,
  3. ubezpieczenie w tym ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej z jednego lub kilku banków lub innych instytucji finansowych, w tym przedsiębiorstw ubezpieczeniowych, składających solidarną gwarancję za przedsiębiorstwo na wymaganą kwotę.
 6. Oświadczenie przedsiębiorcy, że dysponuje bazą eksploatacyjną wraz ze wskazaniem adresu bazy.
 7. Oświadczenie o zamiarze zatrudniania kierowców spełniających warunki, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 2 ustawy o transporcie drogowym lub oświadczenie o zamiarze współpracy z osobami niezatrudnionymi przez przedsiębiorcę lecz wykonującymi osobiście przewóz na jego rzecz, spełniającymi warunki o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt. 2 ustawy o transporcie drogowym.
 8. Informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą osoby: będącej członkiem organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą, zarządzającego transportem drogowym lub uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem drogowym o niekaralności za przestępstwa w dziedzinach określonych w art. 6 ust 1 lit. a rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, wymienione w art. 5 ust. 2a.
 9. Oświadczenie osób wymienionych w punkcie 9 o niekaralności za poważne naruszenie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, w tym najpoważniejsze naruszenie określone w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1071/2009.
 10. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty. Jeżeli w CEIDG wpisano dane pełnomocnika upoważnionego do prowadzenia spraw przedsiębiorcy, wraz ze wskazaniem zakresu spraw, które obejmuje dane pełnomocnictwo - pełnomocnik nie ma obowiązku składania pełnomocnictwa, gdyż nie stosuje się przepisu art. 33 § 3 Kodeksu postępowania Administracyjnego.
Sposób dostarczenia dokumentów
Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
 1. Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy elektronicznej skrzynki podawczej - opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo profilem zaufanym.
 2. Przesłać pocztą tradycyjną na adres:
  Urząd Miasta Rybnika
  ul. Bolesława Chrobrego 2
  44-200 Rybnik
 3. Złożyć bezpośrednio w Kancelarii Urzędu Miasta Rybnika w godzinach jego pracy.
 4. Złożyć do skrzynki podawczej (w zamkniętej kopercie) umiejscowionej przy wejściu do budynku Urzędu od strony ul. Miejskiej.
Czas realizacji
Do 1 miesiąca. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.

Opłaty
 1. Opłata administracyjna za udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób wynosi 1000 zł.
 2. W przypadku zgłoszenia we wniosku jednego lub więcej niż jednego pojazdu samochodowego - pobiera się jedną opłatę administracyjną jak za udzielenie zezwolenia, powiększoną o 10 % tej opłaty za każdy pojazd.
 3. Dla każdego zgłoszonego pojazdu wydaje się wypisy z zezwolenia, za które pobiera się opłatę w wysokości 1 % opłaty jak za udzielenie zezwolenia.
 4. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa.
  Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.
Opłaty można dokonać przelewem na konto bankowe lub w opłatomatach usytuowanych w budynku Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Bolesława Chrobrego 2.

Tryb odwoławczy
Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Dodatkowe informacje
Informacji udziela Wydział Komunikacji
ul. Bolesława Chrobrego 2, II piętro, pokój 254
tel. 32 43 92 254, komunikacja@um.rybnik.pl

Podstawa prawna
 1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. - o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 919).
 2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 916).
 3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE.
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. 2020 r., poz. 1546 ze zm.).
 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz.U. 2019 poz. 2377).
 6. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1055 z dnia 15 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, (WE) nr 1072/2009 i (UE) nr 1024/2012 w celu dostosowania ich do zmian w transporcie drogowym.