Nazwa
Wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym
Komórka prowadząca
Aktualizacja
Gremlik Sebastian (SKZ-II) dnia: 2022-01-05
Organ właściwy do realizacji usługi
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego.

Wymagane dokumenty
Wypełniony formularz wniosku o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym.
Metryka Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym [pdf - 140 KB]

Załączniki:
 1. Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty skarbowej.
 2. Dokument tożsamości – dowód osobisty lub paszport (do wglądu).
Sposób dostarczenia dokumentów
Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
 1. Złożyć bezpośrednio w Urzędzie Stanu Cywilnego w godzinach jego pracy.
 2. Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy elektronicznej skrzynki podawczej - opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo profilem zaufanym.
 3. Przesłać pocztą tradycyjną na adres:
  Urząd Stanu Cywilnego
  ul. Rynek 18
  44-200 Rybnik
 4. Złożyć w Kancelarii Urzędu Miasta Rybnika w godzinach jego pracy.
Czas realizacji
 1. Jeżeli wniosek o wydanie zaświadczenia został złożony do kierownika urzędu stanu cywilnego, który przechowuje księgę stanu cywilnego dokonuje on przeniesienia aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego w terminie umożliwiającym wydanie odpisu lub zaświadczenia w ciągu 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.
 2. Jeżeli wniosek o wydanie odpisu zaświadczenia został złożony do kierownika urzędu stanu cywilnego, który nie przechowuje księgi stanu cywilnego, przeniesienia aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego dokonuje się w terminie umożliwiającym wydanie odpisu lub zaświadczenia w ciągu 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.
 3. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.
Opłaty
Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia: 38 zł.

Opłaty można dokonać przelewem na konto bankowe lub w opłatomatach usytuowanych w budynkach Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Bolesława Chrobrego 2, ul. Rynek 18 oraz przy ul. Rzecznej 8.

Tryb odwoławczy
Czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego innych niż akty stanu cywilnego dokonuje się w formie decyzji administracyjnej albo czynności materialno-technicznej. Odmowa wydania zaświadczenia następuje w formie decyzji administracyjnej, od której przysługuje odwołanie. Odwołanie wnosi się do Wojewody w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu, który to rozstrzygnięcie wydał.

Dodatkowe informacje
Kierownik urzędu stanu cywilnego wydaje z rejestru stanu cywilnego zaświadczenia o stanie cywilnym. Wniosek o wydanie zaświadczenia składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego. Zaświadczenie jest wydawane osobie, której dotyczy. Wydanie zaświadczenie jest ważne przez okres 6 miesięcy od daty sporządzenia.

Informacji udziela Urząd Stanu Cywilnego
ul. Rynek 18, parter, pokój nr 4
tel. 32 42 23 210, usc@um.rybnik.pl

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego.