Sesja
XX (Kadencja: 2014-2018)
Dnia
21-04-2016 r. godz. 16:00

Porządek spotkania:

 • 1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 • 2.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 • 3.Informacja Prezydenta o pracach w mieście.
 • 4.Udzielenie pomocy rzeczowej Miastu Rydułtowy.
  • 2016-29895 (z dnia 25 kwietnia 2016 r.)
   Uchwała
 • 5.Poparcie działań mających na celu utworzenie niezależnego Śląskiego Instytutu Onkologii.
  • 2016-35568 (z dnia 25 kwietnia 2016 r.)
   Uchwała
 • 6.Zmiana składów osobowych Komisji Rady Miasta.
  • 2016-34202 (z dnia 25 kwietnia 2016 r.)
   Uchwała
 • 7.Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2016 rok.
  • 2016-33767 (z dnia 25 kwietnia 2016 r.)
   Uchwała
 • 8.Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika.
  • 2016-33777 (z dnia 25 kwietnia 2016 r.)
   Uchwała
 • 9.Oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste.
  • 2016-35183 (z dnia 25 kwietnia 2016 r.)
   Uchwała
 • 10.Oddanie nieruchomości w użytkowanie.
  • 2016-20162 (z dnia 25 kwietnia 2016 r.)
   Uchwała
 • 11.Wydzierżawienie nieruchomości.
  • 2016-35205 (z dnia 25 kwietnia 2016 r.)
   Uchwała
 • 12.Udzielenie dotacji celowej z budżetu miasta Rybnika na 2016 rok na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności gminy (kościół drewniany pw. św. Katarzyny i Matki Boskiej Różańcowej w Rybniku-Wielopolu).
  • 2016-35367 (z dnia 25 kwietnia 2016 r.)
   Uchwała
 • 13.Zmiana uchwały nr 209/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika z 22 października 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik.
  • 2016-31032 (z dnia 25 kwietnia 2016 r.)
   Uchwała
 • 14.Przekształcenie Gimnazjum Sportowego nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Rybniku.
  • 2016-30930 (z dnia 25 kwietnia 2016 r.)
   Uchwała
 • 15.Nadanie statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rybniku.
 • 16.Przyjęcie Programu wsparcia dla niepełnosprawnych mieszkańców Miasta Rybnika w dostępie do rehabilitacji na lata 2016-2018.
  • 2016-35173 (z dnia 25 kwietnia 2016 r.)
   Uchwała
 • 17.Zasady udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest podmiotom, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska.
  • 2016-30262 (z dnia 25 kwietnia 2016 r.)
   Uchwała
 • 18.Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.
 • 19.Zakończenie sesji.
Opublikował