Sesja
XXII (Kadencja: 2014-2018)
Dnia
23-06-2016 r. godz. 16:00

Porządek spotkania:

 • 1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 • 2.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 • 3.Informacja Prezydenta o pracach w mieście.
 • 4.Poparcie działań mających na celu uchwalenie przez Sejmik Województwa Śląskiego regulacji prawnych pozwalających samorządom na walkę z niską emisją.
  • 2016-56233 (z dnia 27 czerwca 2016 r.)
   Uchwała
 • 5.Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2016 rok.
  • 2016-53895 (z dnia 27 czerwca 2016 r.)
   Uchwała
 • 6.Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika.
  • 2016-53989 (z dnia 27 czerwca 2016 r.)
   Uchwała
 • 7.Ustalenie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu i kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej miasta Rybnika oraz przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze.
  • 2016-58608 (z dnia 27 czerwca 2016 r.)
   Uchwała
 • 8.Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Żory w sprawie kształcenia w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej – Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego, dla którego Miasto Rybnik jest organem prowadzącym, uczniów kl. II Technikum nr 1 w Zespole Szkół Budowlano-Informatycznych im. Mikołaja Kopernika w Żorach, dla którego Miasto Żory jest organem prowadzącym.
  • 2016-44186 (z dnia 27 czerwca 2016 r.)
   Uchwała
 • 9.Wyrażenie zgody na zawarcie porozumień z Powiatem Wodzisławskim w sprawie zasad prowadzenia nauczania religii innych kościołów i związków wyznaniowych.
  • 2016-28061 (z dnia 27 czerwca 2016 r.)
   Uchwała
 • 10.Zmiana uchwały nr 210/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta Rybnika.
  • 2016-37670 (z dnia 27 czerwca 2016 r.)
   Uchwała
 • 11.Nabycie nieruchomości.
 • 12.Zbycie nieruchomości.
  • 2016-54594 (z dnia 27 czerwca 2016 r.)
   Uchwała
 • 13.Zamiana nieruchomości.
  • 2016-54769 (z dnia 27 czerwca 2016 r.)
   Uchwała
 • 14.Ustanowienie służebności gruntowej.
  • 2016-55022 (z dnia 27 czerwca 2016 r.)
   Uchwała
 • 15.Wydzierżawienie nieruchomości.
  • 2016-55538 (z dnia 27 czerwca 2016 r.)
   Uchwała
 • 16.Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć terenów w rejonie ulic Kowalczyka, Niemcewicza, Jesiennej, Brzeziny Miejskie i Spokojnej (MPZP 24).
  • 2016-56457 (z dnia 27 czerwca 2016 r.)
   Uchwała
 • 17.Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej cztery tereny w rejonie ulic Pod Lasem, Czecha i Niemcewicza (MPZP 25).
  • 2016-54333 (z dnia 27 czerwca 2016 r.)
   Uchwała
 • 18.Zasady usytuowania na terenie Miasta Rybnika miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
  • 2016-54051 (z dnia 27 czerwca 2016 r.)
   Uchwała
 • 19.Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
  • 2016-55932 (z dnia 27 czerwca 2016 r.)
   Uchwała
 • 20.Zmiana uchwały nr 423/XXIX/2012 Rady Miasta Rybnika z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych i wysokości opłat z tego tytułu.
  • 2016-50753 (z dnia 27 czerwca 2016 r.)
   Uchwała
 • 21.Zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (Hydroinstal).
 • 22.Przedłużenie obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków (Best-Eko).
  • 2016-59627 (z dnia 28 czerwca 2016 r.)
   Uchwała
 • 23.Ustanowienie sztandaru Miasta Rybnika oraz zasad jego używania.
  • 2016-10871 (z dnia 27 czerwca 2016 r.)
   Uchwała
 • 24.Ustalenie miesięcznego wynagrodzenia Prezydenta Miasta Rybnika.
  • 2016-56527 (z dnia 27 czerwca 2016 r.)
   Uchwała
 • 25.Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.
 • 26.Zakończenie sesji.
Protokół
Opublikował