Sesja
XXXVIII (Kadencja: 2014-2018)
Dnia
22-06-2017 r. godz. 16:00

Porządek spotkania:

 • 1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 • 2.Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji (18 i 25 maja 2017 r.).
 • 3.Informacja Prezydenta o pracach w mieście.
 • 4.Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2017 rok.
 • 5.Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika.
 • 6.Udzielenie dotacji z budżetu Miasta Rybnika na rok 2017 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności gminy (dotacja konserwatorska dla Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Rybniku).
 • 7.Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć obszarów w rejonie ulic św. Józefa, Budowlanych, Przemysłowej, Cegielnianej i Mikołowskiej (MPZP 46).
 • 8.Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć obszarów w rejonie ulic Frontowej, Gabrieli Zapolskiej, Willowej, Teofila Bieli i Ziołowej (MPZP 47).
 • 9.Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Ludwika Zdrzałka (MPZP 48).
 • 10.Zbycie nieruchomości.
 • 11.Zamiana nieruchomości.
 • 12.Ustanowienie prawa użytkowania nieruchomości.
 • 13.Wydzierżawienie nieruchomości.
 • 14.Nadanie statutu Ośrodkowi Leczniczo - Rehabilitacyjnemu dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawła II w Rybniku.
 • 15.Utworzenie Miejskiego Żłobka w Rybniku.
 • 16.Udzielenie dotacji Politechnice Śląskiej w Gliwicach i Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Katowicach.
 • 17.Nadanie statutów szkołom podstawowym.
 • 18.Założenie Zespołu Szkół Sportowych w Rybniku.
 • 19.Zmiana uchwały nr 404/XXVI/2016 Rady Miasta Rybnika z dnia 20 października 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych (data wejścia w życie 1.08.2017 r.).
 • 20.Zmiana uchwały nr 404/XXVI/2016 Rady Miasta Rybnika z dnia 20 października 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych (data wejścia w życie 1.09.2017 r.).
 • 21.Nadanie nazwy rondu w Rybniku (Rondo Powstańców Śląskich).
 • 22.Nadanie statutu Industrialnemu Centrum Kultury w Rybniku-Niewiadomiu.
 • 23.Zatwierdzenie wieloletniego Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018-2020 będących w posiadaniu "Hydroinstal" Sp. z o.o.
 • 24.Zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (Hydroinstal).
 • 25.Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.
 • 26.Zakończenie sesji.
Opublikował