Sesja
LI (Kadencja: 2014-2018)
Dnia
11-10-2018 r. godz. 16:00

Porządek spotkania:

 • 1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 • 2.Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 13 września 2018 r.
 • 3.Informacja Prezydenta o pracach w mieście.
 • 4.Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2018 rok.
 • 5.Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika.
 • 6.Podatek od nieruchomości na 2019 rok.
 • 7.Podatek od środków transportowych na 2019 rok.
 • 8.Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały w sprawie podatku od nieruchomości na 2018 r.
 • 9.Przedstawienie raportu z wykonania Programu ochrony środowiska dla Miasta Rybnika za lata 2016-2017.
 • 10.Udzielenie dotacji celowej z budżetu Miasta Rybnika na rok 2018 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, nie stanowiących własności gminy dla:
  • b)Rzymskokatolickiej Parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Rybniku – Ochojcu.
 • 11.Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar dzielnicy Chwałowice (MPZP 36).
 • 12.Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej sześć obszarów w rejonie ulic Spółdzielczej, Żołędziowej, Komisji Edukacji Narodowej, Niepodległości, Granicznej i Gruntowej (MPZP 41).
 • 13.Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic Wincentego Kadłubka i Wojciecha Bogusławskiego (MPZP 51-2).
 • 14.Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Rudzkiej (MPZP 52-1).
 • 15.Nadanie nazwy placowi przed „Domem Kultury” w Ochojcu – „Plac Rodziny Machoczków”.
 • 16.Nadanie nazwy drodze wewnętrznej – ulica Józefa Poloka.
 • 17.Udzielenie przez Miasto Rybnik poręczenia Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych (CRIS).
 • 18.Wskazanie osób w skład Rybnickiej Rady Seniorów.
 • 19.Wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze Miasta Rybnika w 2019 roku.
 • 20.Ustalenie wysokości opłat za usunięcie pojazdu i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2019 roku.
 • 21.Raport o stanie oświaty.
 • 22.Przyjecie Statutu Miasta Rybnika.
 • 23.Przyjęcie uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
 • 24.Oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.
 • 25.Zakończenie sesji.
Protokół
Opublikował