Sesja
IV (Kadencja: 2018-2023)
Miejsce
URZĄD MIASTA RYBNIKA, ul. Bolesława Chrobrego 2, sala 108
Dnia
24-01-2019 r. godz. 16:00

Porządek spotkania:

 • 1.
  Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 • 2.
  Sprawozdanie z działalności Prezydenta w okresie od poprzedniej sesji.
 • 3.
  Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2018.
 • 4.
  Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2019 rok.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 815 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 860 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 817 KB]
 • 5.
  Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 1201 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 406 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 1212 KB]
 • 6.
  Przyznanie pierwszeństwa w nabyciu lokali użytkowych położonych przy ul. Kościelnej 7.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 103 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 19 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 93 KB]
 • 7.
  Wydzierżawienie nieruchomości.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 95 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 14 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 88 KB]
 • 8.
  Ogłoszenie jednolitego tekstu w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 437 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 15 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 284 KB]
 • 9.
  Przyjęcie wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń Miasta Rybnika na lata 2019-2023.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 447 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 15 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 455 KB]
 • 10.
  Zmiana uchwały nr 639/XLII/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie zasad sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne wraz z udziałem we własności lub użytkowaniu wieczystym gruntu będących własnością gminy Rybnik ich najemcom oraz wysokości stawek procentowych i warunków udzielania bonifikat.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 125 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 107 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 118 KB]
 • 11.
  Przyjęcie regulaminu Górnośląskiej Nagrody Literackiej Juliusz.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 1964 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 174 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 1047 KB]
 • 12.
  Podanie do publicznej wiadomości informacji o zamiarze zmiany § 12 statutu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Konstantego Prusa w Rybniku.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 470 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 230 KB]
 • 13.
  Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia z powiatem Oleskim w zakresie dokształcania zawodowego uczniów oddziałów wielozawodowych w Branżowej Szkole I Stopnia nr 4 im. Henryka Sławika w Zespole Szkół Budowlanych w Rybniku.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 102 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 69 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 93 KB]
 • 14.
  Zmiany w składzie Rady Społecznej w Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawła II w Rybniku.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 112 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 116 KB]
 • 15.
  Wyrażenie zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie dla projektu pn. „Strategia elektromobilności dla Miasta Rybnika na lata 2019-2030” w ramach programu priorytetowego „GEPARD II – transport niskoemisyjny. Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności”.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 103 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 18 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 95 KB]
  Metryka Autopoprawka [pdf - 182 KB]
 • 16.
  Wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 223 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 12 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 169 KB]
 • 17.
  Przyjęcie „Aktualizacji wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu BEST-EKO Sp. z o.o. w latach 2018-2022".
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 3 MB]
  Uzasadnienie [pdf - 32 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 2 MB]
 • 18.
  Udzielania dofinansowania na unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Miasta Rybnika w ramach projektu pn. „Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Miasta Rybnika”.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 1359 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 86 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 1368 KB]
 • 19.
  Pozbawienie kategorii drogi gminnej oznaczonej nr 180118 S ul. Artura Grottgera poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta Rybnika.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 623 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 21 KB]
 • 20.
  Pozbawienie kategorii drogi gminnej oznaczonej nr 180360 S ul. Rynek poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta Rybnika.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 1024 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 20 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 1025 KB]
 • 21.
  Pozbawienie kategorii drogi gminnej oznaczonej nr 180004 S ul. Akacjowa poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta Rybnika.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 687 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 18 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 687 KB]
 • 22.
  Wskazanie Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Rybnika uprawnionego do podpisywania polecenia wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego Rady Miasta Rybnika oraz ustalenia stawek zwrotu kosztów podróży służbowej radnego Miasta Rybnika.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 98 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 64 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 91 KB]
 • 23.
  Zmiana składów osobowych komisji Rady Miasta.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 94 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 65 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 87 KB]
 • 24.
  Wolne głosy i oświadczenia radnych.
 • 25.
  Zakończenie sesji.