Sesja
IV (Kadencja: 2018-2023)
Dnia
24-01-2019 r. godz. 16:00

Porządek spotkania:

 • 1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 • 2.Sprawozdanie z działalności Prezydenta w okresie od poprzedniej sesji.
 • 3.Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2018.
 • 4.Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2019 rok.
 • 5.Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika.
 • 6.Przyznanie pierwszeństwa w nabyciu lokali użytkowych położonych przy ul. Kościelnej 7.
 • 7.Wydzierżawienie nieruchomości.
 • 8.Ogłoszenie jednolitego tekstu w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania.
 • 9.Przyjęcie wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń Miasta Rybnika na lata 2019-2023.
 • 10.Zmiana uchwały nr 639/XLII/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie zasad sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne wraz z udziałem we własności lub użytkowaniu wieczystym gruntu będących własnością gminy Rybnik ich najemcom oraz wysokości stawek procentowych i warunków udzielania bonifikat.
 • 11.Przyjęcie regulaminu Górnośląskiej Nagrody Literackiej Juliusz.
 • 12.Podanie do publicznej wiadomości informacji o zamiarze zmiany § 12 statutu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Konstantego Prusa w Rybniku.
 • 13.Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia z powiatem Oleskim w zakresie dokształcania zawodowego uczniów oddziałów wielozawodowych w Branżowej Szkole I Stopnia nr 4 im. Henryka Sławika w Zespole Szkół Budowlanych w Rybniku.
 • 14.Zmiany w składzie Rady Społecznej w Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawła II w Rybniku.
 • 15.Wyrażenie zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie dla projektu pn. „Strategia elektromobilności dla Miasta Rybnika na lata 2019-2030” w ramach programu priorytetowego „GEPARD II – transport niskoemisyjny. Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności”.
 • 16.Wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
 • 17.Przyjęcie „Aktualizacji wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu BEST-EKO Sp. z o.o. w latach 2018-2022".
 • 18.Udzielania dofinansowania na unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Miasta Rybnika w ramach projektu pn. „Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Miasta Rybnika”.
 • 19.Pozbawienie kategorii drogi gminnej oznaczonej nr 180118 S ul. Artura Grottgera poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta Rybnika.
 • 20.Pozbawienie kategorii drogi gminnej oznaczonej nr 180360 S ul. Rynek poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta Rybnika.
 • 21.Pozbawienie kategorii drogi gminnej oznaczonej nr 180004 S ul. Akacjowa poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta Rybnika.
 • 22.Wskazanie Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Rybnika uprawnionego do podpisywania polecenia wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego Rady Miasta Rybnika oraz ustalenia stawek zwrotu kosztów podróży służbowej radnego Miasta Rybnika.
 • 23.Zmiana składów osobowych komisji Rady Miasta.
 • 24.Wolne głosy i oświadczenia radnych.
 • 25.Zakończenie sesji.
Opublikował