Sesja
XLIV (Kadencja: 2018-2023)
Miejsce
zdalne
Dnia
21-10-2021 r. godz. 16:00

Porządek spotkania:

 • 1.
  Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 • 2.
  Sprawozdanie z działalności Prezydenta w okresie od poprzedniej sesji.
 • 3.
  Wystąpienie Młodzieżowej Rady Miasta Rybnika.
 • 4.
  Informacja Prezydenta i Przewodniczącego Rady Miasta na temat złożonych oświadczeń majątkowych.
 • 5.
  Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 771 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 244 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 808 KB]
 • 6.
  Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2021 rok.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 902 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 506 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 927 KB]
 • 7.
  Podatek od nieruchomości na 2022 rok.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 4 MB]
  Uzasadnienie [pdf - 264 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 172 KB]
 • 8.
  Podatek od środków transportowych na 2022 rok.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 6 MB]
  Uzasadnienie [pdf - 256 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 226 KB]
 • 9.
  Uchwalenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Rybnika.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 70 MB]
  Uzasadnienie [pdf - 21 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 103 MB]
 • 10.
  Raport o stanie oświaty.
 • 11.
  Przyznanie środków finansowych na rzecz Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 150 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 15 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 137 KB]
 • 12.
  Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Żory w sprawie zasad prowadzenia nauczania religii innych kościołów i związków wyznaniowych.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 158 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 16 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 144 KB]
 • 13.
  Zamiar likwidacji Przedszkola nr 15 w Rybniku.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 149 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 17 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 136 KB]
 • 14.
  Zmiana zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, na które mogą być przeznaczone środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przewidziane dla Miasta Rybnika w roku 2021.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 169 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 107 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 156 KB]
 • 15.
  Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2021 rok.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 243 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 184 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 235 KB]
 • 16.
  Pokrycie części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (2021 r.).
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 141 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 20 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 132 KB]
 • 17.
  Punkt skreślony
  Pokrycie części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (2022 r.).
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 140 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 18 KB]
 • 18.
  Punkt skreślony
  Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 193 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 53 KB]
 • 19.
  Ustalenie wysokości opłat za usunięcie pojazdu i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2022 roku.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 181 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 272 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 170 KB]
 • 20.
  Pozbawienie kategorii drogi powiatowej fragmentu drogi oznaczonej numerem 7026 S ulicy Oskara Kolberga poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie Miasta Rybnika.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 486 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 17 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 147 KB]
 • 21.
  Pozbawienie kategorii drogi powiatowej fragmentu drogi oznaczonej numerem 7011 S ulicy Strefowej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie Miasta Rybnika.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 156 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 16 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 146 KB]
 • 22.
  Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Żory dotyczącego przejęcia zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania odcinka drogi wojewódzkiej nr 935 w granicach administracyjnych Miasta Żory.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 150 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 17 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 138 KB]
 • 23.
  Zmiana składów osobowych komisji Rady Miasta.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 143 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 135 KB]
 • 24.
  Zmiana składu osobowego Komisji Rewizyjnej.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 140 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 92 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 127 KB]
 • 25.
  Punkt dodany
  Zmiana uchwały w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miasta.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 133 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 124 KB]
 • 26.
  Punkt dodany
  Zmiana uchwały w sprawie przedmiotu działania stałych Komisji Rady Miasta.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 145 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 106 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 135 KB]
 • 27.
  Punkt dodany
  Zmiana uchwały nr 534/XXX/2020 Rady Miasta Rybnika w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Rybnika na rok 2021.
  Metryka Uchwała [pdf - 132 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 102 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 132 KB]
 • 28.
  Przedstawienie protokołu z kontroli Komisji Rewizyjnej w Industrialnym Centrum Kultury w Rybniku – Niewiadomiu (Dom Kultury) oraz Wydziale Kultury.
 • 29.
  Wolne głosy i oświadczenia radnych.
 • 30.
  Zakończenie sesji.
Opublikował