Sesja
XLIX (Kadencja: 2018-2023)
Miejsce
zdalne
Dnia
24-03-2022 r. godz. 16:00

Porządek spotkania:

 • 1.
  Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 • 2.
  Sprawozdanie z działalności Prezydenta w okresie od poprzedniej sesji.
 • 3.
  Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 1073 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 339 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 3 MB]
  Metryka Autopoprawka [pdf - 137 KB]
 • 4.
  Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2022 rok.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 952 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 453 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 1492 KB]
  Metryka Autopoprawka [pdf - 137 KB]
 • 5.
  Przyjęcie sprawozdania z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Rybniku oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Miasta Rybnika w 2021 rok.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 679 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 102 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 670 KB]
 • 6.
  Ocena stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego Miasta Rybnika za 2021 rok.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 2 MB]
  Uzasadnienie [pdf - 99 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 2 MB]
 • 7.
  Nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 230 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 130 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 220 KB]
 • 8.
  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części Miasta Rybnika obejmującej trzy obszary w rejonach ulic: Bolesława Krzywoustego, Poligonowej i Długiej (MPZP 54-25).
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 8 MB]
  Uzasadnienie [pdf - 125 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 9 MB]
 • 9.
  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części Miasta Rybnika obejmującej sześć obszarów w rejonie ulic Rudzkiej, Bronisława Czecha, Bratków, Majątkowej, Lipowej (MPZP 54-28).
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 5 MB]
  Uzasadnienie [pdf - 50 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 9 MB]
 • 10.
  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części Miasta Rybnika obejmującej sześć obszarów w rejonie ulic Osiedle Krakusa, Św. Józefa, Smolnej, Karola Miarki, Żorskiej, Pogodnej (MPZP 54-30).
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 8 MB]
  Uzasadnienie [pdf - 51 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 9 MB]
 • 11.
  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części Miasta Rybnika obejmującej pięć obszarów w rejonie ulic Spółdzielczej, Adolfa Dygasińskiego, Uroczej, Kłokocińskiej, Zadumy (MPZP 54-33).
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 7 MB]
  Uzasadnienie [pdf - 50 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 10 MB]
 • 12.
  Utworzenie innej lokalizacji prowadzenia zajęć w Szkole Podstawowej nr 28 im. Alojzego Szewczyka w Rybniku, w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 222 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 15 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 224 KB]
 • 13.
  Utworzenie innej lokalizacji prowadzenia zajęć w Przedszkolu nr 32 w Rybniku, w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 223 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 15 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 224 KB]
 • 14.
  Zmiana uchwały nr 423/XXV/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 września 2020 r. w sprawie przyjęcia regulaminu realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w ramach programu „Stop Smog” na terenie Miasta Rybnika.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 1078 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 56 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 1765 KB]
 • 15.
  Ustanowienie pomnikami przyrody dwóch drzew rosnących przy ulicy Jarzynowej w Rybniku.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 725 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 114 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 722 KB]
 • 16.
  Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Mieście Rybniku na lata 2022-2024.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 600 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 104 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 590 KB]
 • 17.
  Program Osłonowy „Zaopiekowany Senior" na rok 2022 w Mieście Rybnik.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 388 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 106 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 489 KB]
 • 18.
  Zmiana nazwy jednostki organizacyjnej Miasta Rybnika - Ośrodka Leczniczo-Rehabilitacyjnego dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawła II w Rybniku oraz nadania jej statutu.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 296 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 105 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 348 KB]
 • 19.
  Określenie zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, na które mogą być przeznaczone środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przewidziane dla Miasta Rybnika w roku 2022.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 231 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 111 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 235 KB]
 • 20.
  Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 485 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 101 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 809 KB]
 • 21.
  Określenie formy, wysokości i trybu przyznawania pomocy dla repatrianta i członków najbliższej rodziny repatrianta.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 235 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 99 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 189 KB]
 • 22.
  Budżet obywatelski Miasta Rybnika.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 352 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 107 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 338 KB]
 • 23.
  Powierzenie spółce Komunikacja Miejska Rybnik sp. z o.o. zadania własnego Miasta Rybnika z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 234 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 67 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 238 KB]
 • 24.
  Zmiana uchwały nr 379/XXI/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Rybnika.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 244 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 20 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 233 KB]
 • 25.
  Zmiana uchwały nr 378/XXI/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 347 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 17 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 327 KB]
 • 26.
  Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 233 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 19 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 222 KB]
 • 27.
  Nałożenie obowiązku ponoszenia przez właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 231 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 17 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 222 KB]
 • 28.
  Przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2022 rok.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 338 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 234 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 328 KB]
 • 29.
  Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Konstantego Prusa w Rybniku.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 428 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 12 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 486 KB]
 • 30.
  Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rybniku.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 429 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 106 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 479 KB]
 • 31.
  Rozpatrzenie skargi na Dyrektora Przedszkola nr 25.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 278 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 208 KB]
 • 32.
  Wolne głosy i oświadczenia radnych.
 • 33.
  Zakończenie sesji.