Sesja
XXVIII (Kadencja: 2010-2014)
Dnia
28-11-2012 r. godz. 16:00

Porządek spotkania:

 • 1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 • 2.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 • 3.Informacja Prezydenta o pracach w mieście.
 • 4.Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2012 rok.
  • 2012/099508 (z dnia 4 grudnia 2012 r.)
   Uchwała
 • 5.Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika.
  • 2012/099578 (z dnia 3 grudnia 2012 r.)
   Uchwała
 • 6.Poparcie wniosku Prezydenta Miasta Knurowa skierowanego do Rzecznika Praw Obywatelskich.
  • 2012/101325 (z dnia 3 grudnia 2012 r.)
   Uchwała
 • 7.Podatek od nieruchomości na rok 2013.
  • 2012/095270 (z dnia 17 grudnia 2012 r.)
   Uchwała
 • 8.Podatek od środków transportowych na rok 2013.
  • 2012/095468 (z dnia 17 grudnia 2012 r.)
   Uchwała
 • 9.Obniżenie średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2013 rok.
  • 2012/095487 (z dnia 17 grudnia 2012 r.)
   Uchwała
 • 10.Uchylenie uchwały Nr 172/XI/2003 Rady Miasta Rybnika z dnia 10 września 2003 r. w sprawie zwolnienia z opłaty stałej za wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz zwolnienia z podatku od nieruchomości.
  • 2012/095508 (z dnia 5 lutego 2013 r.)
   Uchwała
 • 11.Zmiana w uchwale o wyznaczeniu inkasentów opłaty skarbowej.
  • 2012/095500 (z dnia 8 stycznia 2013 r.)
   Uchwała
 • 12.Szczegółowe warunki i tryb przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
  • 2012/093142 (z dnia 8 stycznia 2013 r.)
   Uchwała
 • 13.Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Miastu Chorzów prowadzenia Izby Wytrzeźwień dla mieszkańców Miasta Rybnika.
  • 2012/099431 (z dnia 13 maja 2013 r.)
   Uchwała
 • 14.Zmiana statutu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku.
  • 2012/100542 (z dnia 8 stycznia 2013 r.)
   Uchwała
 • 15.Uchylenie dotychczasowego imienia Szkoły Podstawowej nr 8 funkcjonującej w ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Rybniku i nadania tej szkole imienia "Ofiar Oświęcimia".
 • 16.Zamiar likwidacji w 2013 roku szkół, których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik.
  • 2012/087546 (z dnia 3 grudnia 2012 r.)
   Uchwała
 • 17.Zmiana uchwały Nr 208/XVI/2011 z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla niepublicznych przedszkoli, placówek niepublicznych oraz dla szkół, przedszkoli i placówek publicznych nie będących jednostkami budżetowymi, prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne oraz zasad kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji.
  • 2012/101296 (z dnia 8 stycznia 2013 r.)
   Uchwała
 • 18.Zbycie nieruchomości.
  • 2012/099268 (z dnia 3 grudnia 2012 r.)
   Uchwała
 • 19.Przyjęcie darowizny nieruchomości.
  • 2012/099408 (z dnia 3 grudnia 2012 r.)
   Uchwała
 • 20.Wydzierżawienie nieruchomości.
  • 2012/099099 (z dnia 3 grudnia 2012 r.)
   Uchwała
 • 21.Wystąpienie z wnioskiem do Wojewody Śląskiego o komunalizację.
  • 2012/099009 (z dnia 3 grudnia 2012 r.)
   Uchwała
 • 22.Zmiana Uchwały Nr 359/XXVII/2012 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 października 2012 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej.
  • 2012/100207 (z dnia 3 grudnia 2012 r.)
   Uchwała
 • 23.Udzielenie upoważnienia Prezydentowi Miasta Rybnika do złożenia wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: "Termomodernizacja obiektów oświatowych Miasta Rybnika, tj. Zespołu Szkół nr 6 i Przedszkola nr 19” w ramach V konkursu Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pod tytułem: „System zielonych inwestycji (GIS- Green Investment Scheme) Część 1) Zarządzenie energią w budynkach użyteczności publicznej".
  • 2012/097053 (z dnia 3 grudnia 2012 r.)
   Uchwała
 • 24.Zatwierdzenie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rybniku na lata 2013-2015.
  • 2012/096148 (z dnia 4 grudnia 2012 r.)
   Uchwała
 • 25.Zmiana treści Uchwały Nr 350/XXVI/2012 Rady Miasta Rybnika z dnia 12 września 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Rybnika.
  • 2012/096347 (z dnia 5 lutego 2013 r.)
   Uchwała
 • 26.Zmiana treści Uchwały Nr 352/XXVI/2012 Rady Miasta Rybnika z dnia 12 września 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  • 2012/093717 (z dnia 5 lutego 2013 r.)
   Uchwała
 • 27.Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Rybnika.
  • 2012/074257 (z dnia 30 kwietnia 2013 r.)
   Uchwała
 • 28.Zmiany w statutach dzielnic:
  • a)sprawozdanie Zespołu,
 • 29.Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.
 • 30.Zakończenie sesji.
Protokół
Opublikował