Sesja
XVI (Kadencja: 2014-2018)
Dnia
17-12-2015 r. godz. 16:00

Porządek spotkania:

 • 1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 • 2.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 • 3.Informacja Prezydenta o pracach w mieście.
 • 4.Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2015 rok.
  • 2015-111487 (z dnia 22 grudnia 2015 r.)
   Uchwała
 • 5.Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika.
  • 2015-111541 (z dnia 22 grudnia 2015 r.)
   Uchwała
 • 6.Ustalenie wykazu wydatków w budżecie Miasta na 2015 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
  • 2015-110512 (z dnia 22 grudnia 2015 r.)
   Uchwała
 • 7.Budżet Miasta Rybnika na 2016 rok.
  • 2015-111585 (z dnia 22 grudnia 2015 r.)
   Uchwała
 • 8.Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Rybnika.
  • 2015-113574 (z dnia 22 grudnia 2015 r.)
   Uchwała
 • 9.Udzielenie pomocy rzeczowej Gminie Niegowa.
  • 2015-116160 (z dnia 22 grudnia 2015 r.)
   Uchwała
 • 10.Ogłoszenie o podjęciu prac nad utworzeniem parku kulturowego w obszarze śródmieścia Miasta Rybnika.
  • 2015-114169 (z dnia 22 grudnia 2015 r.)
   Uchwała
 • 11.Nabycie nieruchomości.
  • 2015-114623 (z dnia 22 grudnia 2015 r.)
   Uchwała
 • 12.Zbycie nieruchomości.
  • 2015-114663 (z dnia 22 grudnia 2015 r.)
   Uchwała
 • 13.Obciążenie nieruchomości służebnością gruntową.
  • 2015-114709 (z dnia 22 grudnia 2015 r.)
   Uchwała
 • 14.Wydzierżawienie nieruchomości.
  • 2015-114773 (z dnia 22 grudnia 2015 r.)
   Uchwała
 • 15.Zmiana uchwały nr 210/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta Rybnika.
  • 2015-112604 (z dnia 22 grudnia 2015 r.)
   Uchwała
 • 16.Zamiar przekształcenia Gimnazjum Sportowego nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Rybniku.
 • 17.Założenie Przedszkola nr 50 w Rybniku.
  • 2015-110205 (z dnia 22 grudnia 2015 r.)
   Uchwała
 • 18.Określenie kryteriów wraz z liczbą punktów oraz określenie dokumentów potwierdzających te kryteria postępowania rekrutacyjnego do publicznych gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik.
  • 2015-116172 (z dnia 22 grudnia 2015 r.)
   Uchwała
 • 19.Określenie kryteriów wraz z liczbą punktów oraz określenie dokumentów potwierdzających te kryteria postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik.
  • 2015-116149 (z dnia 22 grudnia 2015 r.)
   Uchwała
 • 20.Powołanie członków Rady Muzeum.
  • 2015-111946 (z dnia 23 grudnia 2015 r.)
   Uchwała
 • 21.Zmiana statutu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Konstantego Prusa w Rybniku.
  • 2015-102025 (z dnia 23 grudnia 2015 r.)
   Uchwała
 • 22.Zmiana Regulaminu przyznawania dorocznych nagród pieniężnych za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
  • 2015-112162 (z dnia 23 grudnia 2015 r.)
   Uchwała
 • 23.Przyjęcie Indywidualnego Programu Usamodzielnienia dla Miasta Rybnika na lata 2015-2023.
  • 2015-104291 (z dnia 23 grudnia 2015 r.)
   Uchwała
 • 24.Ustalenie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennych Domach Pomocy.
  • 2015-115231 (z dnia 23 grudnia 2015 r.)
   Uchwała
 • 25.Przyjęcie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2016 rok.
  • 2015-110863 (z dnia 23 grudnia 2015 r.)
   Uchwała
 • 26.Przyjęcie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2021.
  • 2015-113891 (z dnia 23 grudnia 2015 r.)
   Uchwała
 • 27.Połączenie jednostek budżetowych Gminy Rybnik: Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybniku oraz Centrum Rekreacji i Rehabilitacji "BUSHIDO".
  • 2015-115873 (z dnia 23 grudnia 2015 r.)
   Uchwała
 • 28.Nadanie statutu Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Rybniku.
  • 2015-115980 (z dnia 23 grudnia 2015 r.)
   Uchwała
 • 29.Upoważnienie Prezydenta Miasta do określania sposobu ustalania opłat za korzystanie z usług, obiektów i urządzeń komunalnych o charakterze użyteczności publicznej, będących w gestii Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybniku.
  • 2015-109212 (z dnia 23 grudnia 2015 r.)
   Uchwała
 • 30.Przyjęcie „Strategii rozwoju sportu w Rybniku do 2020 roku”.
  • 2015-115740 (z dnia 23 grudnia 2015 r.)
   Uchwała
 • 31.Sprawozdanie z realizacji Programu Ochrony Środowiska Przed Hałasem dla Miasta Rybnika w okresie 2013-2015 roku.
 • 32.Raport o stanie środowiska w województwie śląskim w 2014 roku.
 • 33.Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Rybnika.
  • 2015-102298 (z dnia 23 grudnia 2015 r.)
   Uchwała
 • 34.Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  • 2015-104737 (z dnia 23 grudnia 2015 r.)
   Uchwała
 • 35.Rozpatrzenie skargi na Prezydenta Miasta Rybnika.
  • 2015-117480 (z dnia 28 grudnia 2015 r.)
   Uchwała
 • 36.Rozpatrzenie skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 18 w Rybniku.
  • 2015-117302 (z dnia 28 grudnia 2015 r.)
   Uchwała
 • 37.Rozpatrzenie skargi na Dyrektora Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Rybniku.
  • 2015-117281 (z dnia 28 grudnia 2015 r.)
   Uchwała
 • 38.Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.
 • 39.Zakończenie sesji.
Opublikował