Sesja
XIV (Kadencja: 2018-2023)
Dnia
26-09-2019 r. godz. 16:00

Porządek spotkania:

 • 1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 • 2.Sprawozdanie z działalności Prezydenta w okresie od poprzedniej sesji.
 • 3.Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2019 rok.
 • 4.Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika.
 • 5.Wyrażenie negatywnego stanowiska wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
 • 6.Zamiana nieruchomości.
 • 7.Udzielenie dotacji celowej z budżetu miasta Rybnika na 2019 rok na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków miasta Rybnika, nie stanowiących własności gminy.
 • 8.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Hotelowej (MPZP 38).
 • 9.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Józefa Rymera (MPZP 54-10).
 • 10.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Rudzkiej (MPZP 54-6).
 • 11.Zmiana uchwały Rady Miasta Rybnika Nr 276/XVI/2015 w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Rybniku.
 • 12.Wyrażenie zgody na podpisanie memorandum o współpracy pomiędzy organizacjami gospodarczymi i samorządami Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego oraz Kraju Morawsko-S´la?skiego.
 • 13.Upoważnienie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne.
 • 14.Przyjęcie Programu osłonowego w zakresie wsparcia dla opiekunów osób zależnych w Mieście Rybnik na lata 2019-2021 pt.„Pakiet opieki wytchnieniowej”.
 • 15.Zmiana statutu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Konstantego Prusa w Rybniku.
 • 16.Przyznanie środków finansowych na rzecz Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
 • 17.Ustalenie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne niż Miasto Rybnik oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
 • 18.Zaliczenie do kategorii dróg gminnych łącznika ulic Harcerska - Świerklańska i nadanie nazwy ulicy Kaktusowa.
 • 19.Zaliczenie do kategorii dróg gminnych ulicy Wisławy Szymborskiej.
 • 20.Zaliczenie do kategorii dróg gminnych ulicy Imbirowej.
 • 21.Zaliczenie do kategorii dróg gminnych ulicy Laurowej.
 • 22.Zaliczenie do kategorii dróg gminnych odcinka drogi stanowiącego przedłużenie ulicy Tkoczów.
 • 23.Zaliczenie do kategorii dróg gminnych odcinka drogi stanowiącego przedłużenie ulicy Pocztowej.
 • 24.Zaliczenie do kategorii dróg gminnych odcinka drogi stanowiącego przedłużenie ulicy Rzecznej.
 • 25.Nadanie nazwy rondu w Rybniku – Rondo Niedobczyce-Paryż.
 • 26.Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały w sprawie utworzenia Miejskiego Żłobka Wesoła Rybka w Rybniku.
 • 27.Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały w sprawie regulaminu ustalającego kryteria i tryb przyznawania nagród Prezydenta Miasta i nagród Dyrektora Szkoły nauczycielom i dyrektorom placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik w ramach specjalnego funduszu nagród.
 • 28.Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Rybnik.
 • 29.Wybory na ławników na kadencję 2020-2023:
  • a)stanowisko Zespołu ds. zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników,
  • b)pozostawienie bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika, które nie spełnia wymagań formalnych,
  • d)powołanie Komisji Skrutacyjnej ds. przeprowadzenia głosowania na ławników,
  • e)przeprowadzenie głosowania tajnego na ławników,
 • 30.Pozostawienie bez rozpoznania anonimowej skargi.
 • 31.Rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Przedszkola nr 9 w Rybniku.
 • 32.Rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku.
 • 33.Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Rybnika na rok 2019.
 • 34.Wolne głosy i oświadczenia radnych.
 • 35.Zakończenie sesji.
Protokół
Opublikował