Sesja
XXXVIII (Kadencja: 2018-2023)
Miejsce
zdalne
Dnia
27-05-2021 r. godz. 16:00

Porządek spotkania:

 • 1.
  Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 • 2.
  Raport o stanie Miasta za 2020 r.
  Metryka Raport [pdf - 5 MB]
 • 3.
  Udzielenie Prezydentowi Miasta Rybnika wotum zaufania.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 129 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 101 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 116 KB]
 • 4.
  Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Rybnika za 2020 rok.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 2 MB]
  Uzasadnienie [pdf - 129 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 2 MB]
 • 5.
  Udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Rybnika za 2020 rok.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 129 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 57 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 130 KB]
 • 6.
  Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 701 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 228 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 726 KB]
 • 7.
  Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2021 rok.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 924 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 470 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 948 KB]
 • 8.
  Zmiany uchwały nr 398/XXIV/2020 Rady Miasta Rybnika z 25 czerwca 2020 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, Miasta Rybnika i jego jednostek organizacyjnych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 161 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 101 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 147 KB]
 • 9.
  Punkt dodany
  Rozpatrzenie skargi na działalność dyrektorów rybnickich placówek oświatowych.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 245 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 234 KB]
 • 10.
  Punkt dodany
  Rozpatrzenie skargi na działalność dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rybniku.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 299 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 301 KB]
 • 11.
  Rozpatrzenie skargi na działalność dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rybniku (odstąpienie od zajęcia stanowiska).
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 288 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 295 KB]
 • 12.
  Rozpatrzenie skargi na działalność Prezydenta Miasta Rybnika.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 287 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 291 KB]
 • 13.
  Udzielenie dotacji celowej z budżetu Miasta Rybnika na 2021 rok na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, nie stanowiących własności gminy (dot. zabytku - dwór w Stodołach).
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 156 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 76 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 146 KB]
 • 14.
  Punkt dodany
  Zaproszenia w ramach repatriacji rodziny polskiego pochodzenia zamieszkałej na terenie Kazachstanu.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 267 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 271 KB]
 • 15.
  Punkt skreślony
  Zmiany uchwały nr 219/XV/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 października 2019 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń gminy na lata 2019-2023.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 318 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 31 KB]
 • 16.
  Przyjęcie Programu współpracy z klubami sportowymi w Rybniku w latach 2021-2024.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 429 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 106 KB]
 • 17.
  Wzór wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzór deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 943 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 99 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 956 KB]
 • 18.
  Wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do Towarzystwa Budownictwa Społecznego "TWÓJ DOM" Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku oraz podwyższenie kapitału zakładowego (ul. Sztolniowa, ul. Okulickiego).
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 160 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 56 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 147 KB]
 • 19.
  Wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do Towarzystwa Budownictwa Społecznego "TWÓJ DOM" Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku, w postaci nieruchomości gruntowej znajdującej się w Rybniku przy ul. Hallera oraz podwyższenie kapitału zakładowego.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 155 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 77 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 143 KB]
 • 20.
  Zatwierdzenie wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Spółce pn. Towarzystwo Budownictwa Społecznego "TWÓJ DOM" Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku przy ul. Gliwickiej 1.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 215 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 83 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 218 KB]
 • 21.
  Wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki "HOSSA" Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku oraz podwyższenie kapitału zakładowego.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 182 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 59 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 170 KB]
 • 22.
  Uchwalenie Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Miasta Rybnika na lata 2021-2033.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 573 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 104 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 567 KB]
 • 23.
  Uchylenie uchwały nr 193/XII/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 17 września 2015 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 166 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 17 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 151 KB]
 • 24.
  Ustalenie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Rybnika oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 432 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 19 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 447 KB]
 • 25.
  Termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 165 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 17 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 153 KB]
 • 26.
  Zmiana uchwały nr 379/XXI/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Rybnika.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 199 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 16 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 184 KB]
 • 27.
  Zmiana uchwały nr 378/XXI/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 192 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 18 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 190 KB]
 • 28.
  Przedstawienie protokołu z kontroli w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku.
 • 29.
  Zakończenie sesji.