Sesja
XLI (Kadencja: 2010-2014)
Dnia
18-12-2013 r. godz. 16:00

Porządek spotkania:

 • 1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 • 2.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 • 3.Informacja Prezydenta o pracach w mieście.
 • 4.Nadanie tytułu "Honorowego Obywatela Miasta Rybnika".
  • 2013/108410 (z dnia 23 grudnia 2013 r.)
   Uchwała
 • 5.Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2013 rok.
  • 2013/106265 (z dnia 23 grudnia 2013 r.)
   Uchwała
 • 6.Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika.
  • 2013/106235 (z dnia 23 grudnia 2013 r.)
   Uchwała
 • 7.Ustalenie wykazu wydatków w budżecie Miasta na 2013 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
  • 2013/108762 (z dnia 23 grudnia 2013 r.)
   Uchwała
 • 8.Budżet Miasta Rybnika na 2014 rok.
  • 2013/105508 (z dnia 30 grudnia 2013 r.)
   Uchwała
 • 9.Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Rybnika.
  • 2013/105491 (z dnia 23 grudnia 2013 r.)
   Uchwała
 • 10.Zmiana Uchwały Nr 663/XLV/2009 Rady Miasta Rybnika z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Rybnika na lata 2007-2013.
  • 2013/108807 (z dnia 23 grudnia 2013 r.)
   Uchwała
 • 11.Przyjęcie Programu Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych "Jesteśmy Razem" dla Miasta Rybnika na lata 2014-2015.
  • 2013/102389 (z dnia 23 grudnia 2013 r.)
   Uchwała
 • 12.Przyjęcie Programu Aktywności Lokalnej dla Miasta Rybnika na lata 2014-2015.
  • 2013/102387 (z dnia 23 grudnia 2013 r.)
   Uchwała
 • 13.Udzielenie dotacji na realizację programu zdrowotnego "Uzależnienie, współuzależnienie i co dalej?" przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Leczenia Uzależnień, Opieki Psychiatrycznej i Pomocy Rodzinie "INTEGRUM" w Rybniku.
  • 2013/103230 (z dnia 23 grudnia 2013 r.)
   Uchwała
 • 14.Nadanie statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rybniku.
  • 2013/102483 (z dnia 30 grudnia 2013 r.)
   Uchwała
 • 15.Upoważnienie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie zryczałtowanego dodatku energetycznego.
  • 2013/102347 (z dnia 30 grudnia 2013 r.)
   Uchwała
 • 16.Upoważnienie Zastępcy Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie zryczałtowanego dodatku energetycznego.
  • 2013/102392 (z dnia 30 grudnia 2013 r.)
   Uchwała
 • 17.Określenie formy, wysokości i trybu przyznawania pomocy dla repatrianta i członków najbliższej rodziny repatrianta.
  • 2013/105998 (z dnia 30 grudnia 2013 r.)
   Uchwała
 • 18.Wyłączenia z zespołów szkół, których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik.
  • 2013/107062 (z dnia 23 grudnia 2013 r.)
   Uchwała
 • 19.Likwidacja w roku 2014 szkół, których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik.
  • 2013/107027 (z dnia 30 grudnia 2013 r.)
   Uchwała
 • 20.Powołanie Rybnickiej Rady Seniorów.
  • 2013/110112 (z dnia 23 grudnia 2013 r.)
   Uchwała
 • 21.Przyjęcie Statutu Rybnickiej Rady Seniorów.
 • 22.Upoważnienie Prezydenta Miasta Rybnika do zatwierdzania projektów zgłaszanych do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
  • 2013/107577 (z dnia 23 grudnia 2013 r.)
   Uchwała
 • 23.Aktualizacja "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Rybnika".
  • 2013/094364 (z dnia 23 grudnia 2013 r.)
   Uchwała
 • 24.Nabycie nieruchomości.
  • 2013/108201 (z dnia 23 grudnia 2013 r.)
   Uchwała
 • 25.Zbycie nieruchomości.
  • 2013/108357 (z dnia 23 grudnia 2013 r.)
   Uchwała
 • 26.Wydzierżawienie nieruchomości.
  • 2013/108122 (z dnia 23 grudnia 2013 r.)
   Uchwała
 • 27.Informacja o stanie środowiska na obszarze województwa śląskiego w 2012 roku.
 • 28.Udzielenie pomocy finansowej Województwu Śląskiemu, w formie dotacji celowej na wykonanie prac w zakresie ochrony przyrody.
  • 2013/098468 (z dnia 23 grudnia 2013 r.)
   Uchwała
 • 29.Apel do Sejmiku Województwa Śląskiego o podjęcie bezzwłocznych działań zmierzających do ograniczenia niskiej emisji zanieczyszczeń do powietrza.
  • 2013/105687 (z dnia 23 grudnia 2013 r.)
   Uchwała
 • 30.Zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację czwartej edycji zadania pod nazwą "Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Rybnika".
  • 2013/107954 (z dnia 23 grudnia 2013 r.)
   Uchwała
 • 31.Ustalenie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdów.
  • 2013/104583 (z dnia 30 grudnia 2013 r.)
   Uchwała
 • 32.Zmiany w składach osobowych Komisji Rady Miasta.
  • 2013/108515 (z dnia 23 grudnia 2013 r.)
   Uchwała
 • 33.Stanowisko w sprawie solidarności z Ukraińcami biorącymi udział w pokojowych proeuropejskich demonstracjach.
  • 2013/109738 (z dnia 23 grudnia 2013 r.)
   Uchwała
 • 34.Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.
 • 35.Zakończenie sesji.
Opublikował