Sprawa
2017-1301
Treść
  • Informacja dotycząca składania ofert w trybie tzw. "małego grantu"
    4 stycznia 2017
    W poniższych obszarach istnieje możliwość składania ofert na realizację zadań publicznych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tzw. małego grantu: 1. Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej 2. Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego 3. Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 4. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych 5. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży (realizacja działań edukacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży) 6. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 7. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 8. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego 9. Turystyka i krajoznawstwo 10. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami 11. Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32a 12. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym (zwalczanie narkomanii, przeciwdziałanie alkoholizmowi) Wysokość dostępnych środków przeznaczonych na realizację zadań publicznych w zakresie ww. zadań jest dostępna na miejskiej stronie internetowej w zakładce BIP: Organizacje pozarządowe/Realizacja zadań publicznych/Tryb pozakonkursowy (http://bip.um.rybnik.eu/Default.aspx?Page=196). Zwracamy szczególną uwagę na treść zarządzenia nr 790/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 29 grudnia br., zmieniającego zarządzenie nr 169/2016 z dnia 15 marca br., w którym określono tryb rozpatrywania, kryteria oceny oraz minimalną wysokość wkładu wymaganego od podmiotu składającego ofertę na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (http://bip.um.rybnik.eu/Default.aspx?Page=214&Id=33416). Obecnie, minimalną wysokość wkładu finansowego przeznaczonego na realizację zadania, wymaganego od podmiotu składającego ofertę, na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, określa się na poziomie 7% wnioskowanej kwoty dotacji. Oświadczenie dotyczące wysokości wkładu finansowego przeznaczonego na realizację zadania - do pobrania z generatora, zakładka: Dokumenty.

Więcej ...
Dokumenty do pobrania