Sesja
VIII (Kadencja: 2018-2023)
Dnia
11-04-2019 r. godz. 16:00

Porządek spotkania:

 • 1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 • 2.Sprawozdanie z działalności Prezydenta w okresie od poprzedniej sesji.
 • 3.Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2019 rok.
  • 2019-41354 (z dnia 18 kwietnia 2019 r.)
   Uchwała
 • 4.Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika.
  • 2019-42280 (z dnia 18 kwietnia 2019 r.)
   Uchwała
 • 5.Wystąpienie z apelem do Województwa Śląskiego na rzecz przebudowy Drogi Wojewódzkiej nr 925.
  • 2019-44715 (z dnia 18 kwietnia 2019 r.)
   Uchwała
 • 6.Budżet obywatelski Miasta Rybnika.
  • 2019-43661 (z dnia 18 kwietnia 2019 r.)
   Uchwała
 • 7.Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne wraz z udziałem we własności lub użytkowaniu wieczystym gruntu będących własnością Gminy Rybnik ich najemcom oraz wysokości stawek procentowych i warunków udzielania bonifikat.
  • 2019-40015 (z dnia 18 kwietnia 2019 r.)
   Uchwała
 • 8.Zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania.
  • 2019-17408 (z dnia 18 kwietnia 2019 r.)
   Uchwała
 • 9.Przyznanie pierwszeństwa w nabyciu lokali użytkowych położonych przy ul. Kościelnej 7.
  • 2019-30068 (z dnia 18 kwietnia 2019 r.)
   Uchwała
 • 10.Doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych dla których Miasto Rybnik jest organem prowadzącym w roku 2019.
  • 2019-11457 (z dnia 18 kwietnia 2019 r.)
   Uchwała
 • 11.Zmiana uchwały Rady Miasta Rybnika nr 780/XLIX/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie udzielania i rozmiaru zniżek w obowiązkowym tygodniowym wymiarze godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz innych nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej.
  • 2019-29942 (z dnia 18 kwietnia 2019 r.)
   Uchwała
 • 12.Wolne głosy i oświadczenia radnych.
 • 13.Zakończenie sesji.
Opublikował