Sesja
LXVI (Kadencja: 2018-2023)
Miejsce
URZĄD MIASTA RYBNIKA, ul. Bolesława Chrobrego 2, sala 108
Dnia
22-06-2023 r. godz. 16:00

Porządek spotkania:

 • 1.
  Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 • 2.
  Sprawozdanie z działalności Prezydenta w okresie od poprzedniej sesji.
 • 3.
  Podsumowanie kadencji roku szkolnego 2022/2023 Młodzieżowej Rady Miasta.
 • 4.
  Stanowisko Policji w sprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 • 5.
  Wystąpienie z apelem do środowisk samorządowych i obywatelskich w sprawie solidarności i wsparcia mniejszości polskiej na Białorusi w obliczu represji białoruskich władz.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 281 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 272 KB]
 • 6.
  Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 1224 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 263 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 3 MB]
  Metryka Autopoprawka [pdf - 23 KB]
 • 7.
  Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2023 rok.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 1150 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 467 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 1632 KB]
  Metryka Autopoprawka [pdf - 24 KB]
 • 8.
  Nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 231 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 108 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 220 KB]
 • 9.
  Zbycie nieruchomości (Wielopole, Kłokocin).
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 231 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 106 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 222 KB]
 • 10.
  Zbycie nieruchomości (aport na rzecz Centrum Zielonej Energii).
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 224 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 100 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 219 KB]
  Metryka Autopoprawka [pdf - 170 KB]
 • 11.
  Wydzierżawienie nieruchomości.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 3 MB]
  Uzasadnienie [pdf - 103 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 231 KB]
 • 12.
  Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Rybnika.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 65 MB]
  Uzasadnienie [pdf - 110 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 66 MB]
 • 13.
  Udzielenie dotacji z budżetu Miasta Rybnika na 2023 rok na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków (kamienica przy ul. św. Jana).
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 234 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 109 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 225 KB]
 • 14.
  Udzielenie dotacji z budżetu Miasta Rybnika na 2023 rok na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków (budynek Okrąglaka).
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 234 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 109 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 225 KB]
 • 15.
  Udzielenie dotacji z budżetu Miasta Rybnika na 2023 rok na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków (kaplica pw. św. Juliusza).
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 234 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 111 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 225 KB]
 • 16.
  Uchylenie uchwały nr 480/XXX/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu przewozu osób, bagażu lub zwierząt w komunikacji miejskiej organizowanej przez Miasto Rybnik.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 234 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 36 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 224 KB]
 • 17.
  Punkt skreślony
  Ustalenie maksymalnych cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym na terenie Miasta Rybnika.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 295 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 35 KB]
 • 18.
  Sposób ustalenia opłat dodatkowych w publicznym transporcie zbiorowym na terenie Miasta Rybnika.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 239 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 36 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 229 KB]
 • 19.
  Zmiana uchwały nr 416/XXIX/2012 Rady Miasta Rybnika z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem jest Miasto Rybnik.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 493 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 42 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 486 KB]
 • 20.
  Zaliczenie do kategorii dróg gminnych drogi bocznej od ulicy Morwowej.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 801 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 165 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 858 KB]
 • 21.
  Zaliczenie do kategorii dróg gminnych drogi bocznej od ulicy Golejowskiej.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 808 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 97 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 865 KB]
 • 22.
  Ustalenie przebiegu drogi gminnej o numerze 180387 S ulicy Nikodema Sobika.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 891 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 165 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 884 KB]
 • 23.
  Zaliczenie do kategorii dróg gminnych ulicy Jana Kotucza na odcinku od skrzyżowania z ulicą Władysława Stanisława Reymonta do skrzyżowania z ulicą Raciborską.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 674 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 100 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 730 KB]
 • 24.
  Nadanie statutu Domowi Kultury Niedobczyce w Rybniku.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 257 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 13 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 328 KB]
 • 25.
  Określenie stawki za kilometr przebiegu pojazdu dla rodziców, którym przysługuje zwrot kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodzica do placówki oświatowej w Mieście Rybnik.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 223 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 15 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 224 KB]
 • 26.
  Zmiana uchwały nr 518/XXX/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze oraz ustalenia tygodniowego i obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 227 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 13 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 226 KB]
 • 27.
  Ustalenie czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat korzystania z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Rybnik.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 229 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 13 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 228 KB]
 • 28.
  Tryb powoływania członków oraz organizacji i tryb działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Rybnika.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 740 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 106 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 306 KB]
 • 29.
  Udzielenie pomocy finansowej z budżetu Miasta Rybnika Miastu Radlin.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 222 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 105 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 222 KB]
 • 30.
  Przyjęcie „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu BEST-EKO Sp. z o.o. w latach 2023-2027”.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 747 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 17 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 994 KB]
 • 31.
  Wyrażenie zgody na zbycie udziałów w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Rybniku.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 223 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 66 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 223 KB]
 • 32.
  Punkt dodany
  Wprowadzenie zmian do Uchwały nr 565/XXXIV/2021 Rady Miasta Rybnika z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających z użyciem silnika spalinowego na Zbiornikach Technologicznych PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Rybnik.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 588 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 74 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 609 KB]
 • 33.
  Zmiana uchwały nr 536/XXXVI/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rybniku.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 238 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 100 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 227 KB]
 • 34.
  Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Rybniku.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 293 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 104 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 284 KB]
 • 35.
  Zmiana uchwały nr 1070/LXII/2023 w sprawie wprowadzenia Programu „Rybnicka Karta Mieszkańca-Rybka".
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 239 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 102 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 231 KB]
 • 36.
  Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Rybnika.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 446 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 102 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 579 KB]
 • 37.
  Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 466 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 103 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 576 KB]
 • 38.
  Zasięgnięcie informacji o kandydatach na ławników na kadencję 2024-2027.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 232 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 103 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 222 KB]
 • 39.
  Wolne głosy i oświadczenia radnych.
 • 40.
  Zakończenie sesji.
Opublikował