Sesja
XXVII (Kadencja: 2010-2014)
Dnia
24-10-2012 r. godz. 16:00

Porządek spotkania:

 • 1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 • 2.Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
 • 3.Informacja Prezydenta o pracach w mieście.
 • 4.Ośrodek Dydaktyczny Uniwersytetu Śląskiego w Rybniku – teraźniejszość i plany na przyszłość.
 • 5.Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2012 rok.
  • 2012/085923 (z dnia 29 stycznia 2013 r.)
   Uchwała
 • 6.Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika.
  • 2012/085953 (z dnia 29 stycznia 2013 r.)
   Uchwała
 • 7.Stanowisko odnośnie potrzeby wprowadzenia procedur i zasad realizacji części budżetu Miasta Rybnika w formie budżetu obywatelskiego.
  • 2012/088151 (z dnia 29 stycznia 2013 r.)
   Uchwała
 • 8.Zmiany w składach osobowych Komisji Rady Miasta.
  • 2012/084738 (z dnia 29 stycznia 2013 r.)
   Uchwała
 • 9.Nadanie statutu Domowi Kultury w Rybniku – Boguszowicach.
  • 2012/062952 (z dnia 29 stycznia 2013 r.)
   Uchwała
 • 10.Nadanie statutu Domowi Kultury w Rybniku – Chwałowicach.
  • 2012/060004 (z dnia 29 stycznia 2013 r.)
   Uchwała
 • 11.Nadanie statutu Domowi Kultury w Rybniku – Niewiadomiu.
  • 2012/060847 (z dnia 29 stycznia 2013 r.)
   Uchwała
 • 12.Nadanie statutu Domowi Kultury w Rybniku – Niedobczycach.
  • 2012/066091 (z dnia 29 stycznia 2013 r.)
   Uchwała
 • 13.Nadanie statutu Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Konstantego Prusa w Rybniku.
  • 2012/068991 (z dnia 29 stycznia 2013 r.)
   Uchwała
 • 14.Nadanie statutu Rybnickiemu Centrum Kultury.
  • 2012/069446 (z dnia 29 stycznia 2013 r.)
   Uchwała
 • 15.Nadanie statutu Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii w Rybniku.
  • 2012/082513 (z dnia 29 stycznia 2013 r.)
   Uchwała
 • 16.Zmiana składu osobowego Rady Społecznej w Ośrodku Leczniczo – Rehabilitacyjnym dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawła II w Rybniku.
  • 2012/079159 (z dnia 29 stycznia 2013 r.)
   Uchwała
 • 17.Zatwierdzenie projektu pn. „Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
  • 2012/087249 (z dnia 29 stycznia 2013 r.)
   Uchwała
 • 18.Raport o stanie oświaty w Rybniku – rok 2012.
 • 19.Określenie przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem jest Miasto Rybnik.
  • 2012/086602 (z dnia 29 stycznia 2013 r.)
   Uchwała
 • 20.Zmiana w cenniku opłat w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku będący jednostką organizacyjną Miasta Rybnika.
  • 2012/086517 (z dnia 29 stycznia 2013 r.)
   Uchwała
 • 21.Wystąpienie z wnioskiem do Wojewody Śląskiego o komunalizację.
  • 2012/087063 (z dnia 29 stycznia 2013 r.)
   Uchwała
 • 22.Zbycie nieruchomości.
  • 2012/087496 (z dnia 29 stycznia 2013 r.)
   Uchwała
 • 23.Nabycie oraz przyjęcie darowizny nieruchomości.
  • 2012/087153 (z dnia 29 stycznia 2013 r.)
   Uchwała
 • 24.Wydzierżawienie nieruchomości.
  • 2012/087270 (z dnia 29 stycznia 2013 r.)
   Uchwała
 • 25.Ustanowienie służebności gruntowej.
  • 2012/087308 (z dnia 29 stycznia 2013 r.)
   Uchwała
 • 26.Zmiana uchwały nr 264/XIX/2012 z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania: "Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku przy ul. Świerklańskiej 42".
  • 2012/084048 (z dnia 29 stycznia 2013 r.)
   Uchwała
 • 27.Zmiana uchwały nr 263/XIX/2012 z dnia 22 lutego 2012 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania: "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 2 w Rybniku przy ul. Mikołowskiej 19".
  • 2012/075285 (z dnia 29 stycznia 2013 r.)
   Uchwała
 • 28.Ustalenie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.
  • 2012/085968 (z dnia 29 stycznia 2013 r.)
   Uchwała
 • 29.Regulamin "Miejskiej Kompostowni Odpadów Roślinnych" na terenie Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku.
  • 2012/048914 (z dnia 29 stycznia 2013 r.)
   Uchwała
 • 30.Podział Miasta Rybnika na obwody głosowania.
  • 2012/048095 (z dnia 29 stycznia 2013 r.)
   Uchwała
 • 31.Rozpatrzenie skargi na Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku.
  • 2012/087498 (z dnia 29 stycznia 2013 r.)
   Uchwała
 • 32.Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.
 • 33.Zakończenie sesji.
Opublikował