Sesja
LXIII (Kadencja: 2018-2023)
Miejsce
URZĄD MIASTA RYBNIKA, ul. Bolesława Chrobrego 2, sala 108
Dnia
23-03-2023 r. godz. 16:00

Porządek spotkania:

 • 1.
  Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 • 2.
  Sprawozdanie z działalności Prezydenta w okresie od poprzedniej sesji.
 • 3.
  Odwołanie Skarbnika Miasta Rybnika.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 228 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 101 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 218 KB]
 • 4.
  Powołanie Skarbnika Miasta Rybnika.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 228 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 108 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 218 KB]
 • 5.
  Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 1053 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 165 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 3 MB]
  Metryka Autopoprawka [pdf - 98 KB]
 • 6.
  Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2023 rok.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 820 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 350 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 1215 KB]
  Metryka Autopoprawka [pdf - 129 KB]
 • 7.
  Sprawozdanie z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Rybniku oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Miasta Rybnika w 2022 roku.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 1106 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 52 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 1098 KB]
 • 8.
  Ocena stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego Miasta Rybnika za 2022 rok.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 4 MB]
  Uzasadnienie [pdf - 54 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 4 MB]
 • 9.
  Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 32 MB]
  Uzasadnienie [pdf - 110 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 32 MB]
 • 10.
  Zmiana uchwały nr 443/XXV/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 września 2020 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Centrum Usług Wspólnych w Rybniku.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 234 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 101 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 224 KB]
 • 11.
  Połączenie samorządowych instytucji kultury: Domu Kultury w Rybniku-Niewiadomiu oraz Domu Kultury w Rybniku-Niedobczycach i utworzenie samorządowej instytucji kultury o nazwie Dom Kultury Niedobczyce w Rybniku.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 142 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 30 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 234 KB]
 • 12.
  Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Miasta Rybnika obejmującej pięć obszarów w rejonie ulic Komunalnej, Błękitnej, Przejazdowej, Chwałowickiej i Prostej (MPZP 54-13).
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 6 MB]
  Uzasadnienie [pdf - 119 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 6 MB]
 • 13.
  Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Miasta Rybnika obejmującego cztery obszary w rejonach ulic: Energetyków, Żołędziowej, Ogrodowej i Radziejowskiej (MPZP 66).
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 51 MB]
  Uzasadnienie [pdf - 125 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 52 MB]
 • 14.
  Punkt skreślony
  Zmiana uchwały nr 480/XXX/2017 Rady Miasta Rybnika w sprawie przyjęcia regulaminu przewozu osób, bagażu lub zwierząt w komunikacji miejskiej organizowanej przez Miasto Rybnik.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 533 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 98 KB]
 • 15.
  Wniesienie skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego stwierdzającego nieważność uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Rybnika.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 224 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 21 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 223 KB]
 • 16.
  Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2023 rok.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 333 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 98 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 323 KB]
 • 17.
  Wykaz kąpielisk na terenie Miasta Rybnika w 2023 r. oraz określenie sezonu kąpielowego.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 654 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 102 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 649 KB]
 • 18.
  Określenie zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, na które mogą być przeznaczone środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przewidziane dla Miasta Rybnika w roku 2023.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 231 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 104 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 236 KB]
 • 19.
  Przyjęcie Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Miasta Rybnika na lata 2023-2025.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 598 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 103 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 730 KB]
 • 20.
  Zmiana uchwały nr 498/XXVIII/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie sprawiania przez Gminę Rybnik pogrzebu osobom zmarłym oraz pochówku dzieciom martwo urodzonym, bez względu na czas trwania ciąży.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 229 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 102 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 233 KB]
 • 21.
  Ogłoszenie tekstu jednolitego uchwały nr 423/XXV/2020 w sprawie przyjęcia regulaminu realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w ramach programu „Stop Smog” na terenie Miasta Rybnika.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 1818 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 60 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 1807 KB]
 • 22.
  Punkt dodany
  Rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Rybnika
  Metryka Uchwała [pdf - 116 KB]
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 150 KB]
 • 23.
  Wolne głosy i oświadczenia radnych.
 • 24.
  Zakończenie sesji.