Sesja
III (Kadencja: 2024-2029)
Miejsce
URZĄD MIASTA RYBNIKA, ul. Bolesława Chrobrego 2, sala 108
Dnia
23-05-2024 r. godz. 12:00

Porządek spotkania:

 • 1.
  Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 • 2.
  Sprawozdanie z działalności Prezydenta w okresie od poprzedniej sesji.
 • 3.
  Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika.
  Metryka Autopoprawka [pdf - 96 KB]
  Projekt uchwały [pdf - 1212 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 275 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 3 MB]
 • 4.
  Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2024 rok.
  Metryka Autopoprawka [pdf - 120 KB]
  Projekt uchwały [pdf - 1133 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 426 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 2 MB]
 • 5.
  Zmiana uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 226 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 54 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 259 KB]
 • 6.
  Przyjęcie „Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy dla Miasta Rybnika na lata 2024-2030”.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 2 MB]
  Uzasadnienie [pdf - 87 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 2 MB]
 • 7.
  Ustanowienie pomnikami przyrody pięciu drzew rosnących na terenie kompleksu leśnego Las Paruszowiec w Rybniku.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 4 MB]
  Uzasadnienie [pdf - 625 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 7 MB]
 • 8.
  Nadanie nazwy drzewu uznanemu za pomnik przyrody.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 236 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 102 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 281 KB]
 • 9.
  Udzielenie dotacji z budżetu Miasta Rybnika na rok 2024 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków (Parafia Rzymskokatolicka pw. Trójcy Przenajświętszej w Popielowie - dotacja na renowację dzwonów).
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 223 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 108 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 262 KB]
 • 10.
  Udzielenie dotacji z budżetu Miasta Rybnika na rok 2024 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków (Transport Ciężki POLCAB N.G. Norbert Gamoń - dotacja na remont piwnic hali hydroforowej przy ul. 3 Maja 14).
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 223 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 107 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 264 KB]
 • 11.
  Udzielenie dotacji z budżetu Miasta Rybnika na rok 2024 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków (Wspólnota mieszkaniowa przy ul. Gliwickiej 52 - wymiana 4 par drzwi wejściowych).
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 222 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 105 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 262 KB]
 • 12.
  Udzielenie dotacji z budżetu Miasta Rybnika na rok 2024 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków (Spółdzielnia Właścicieli Lokali "Centrum" - renowacja i konserwacja elewacji budynku przy ul. 1 Maja 76).
  Metryka Projekt Uchwały [pdf - 286 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 107 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 263 KB]
 • 13.
  Udzielenie dotacji z budżetu Miasta Rybnika na rok 2024 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków (Spółdzielnia Właścicieli Lokali "Centrum" - renowacja i konserwacja elewacji budynku przy ul. 1 Maja 74).
  Metryka Projekt Uchwały [pdf - 285 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 107 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 263 KB]
 • 14.
  Udzielenie dotacji z budżetu Miasta Rybnika na rok 2024 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków (Art. Fire Nowicki Kominki AIR VENT Nowicki Rekuperacje Sp. z o.o. - remont konstrukcji dachu).
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 285 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 105 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 263 KB]
 • 15.
  Udzielenie dotacji z budżetu Miasta Rybnika na rok 2024 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków (Bogdan Górak - remont fasady frontowej budynku przy ul. Jana III Sobieskiego 24).
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 287 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 105 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 264 KB]
 • 16.
  Zmiana uchwały nr 1047/LXI/2023 Rady Miasta Rybnika w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 289 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 103 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 269 KB]
 • 17.
  Udzielenie pomocy finansowej z budżetu Miasta Rybnika dla Województwa Śląskiego.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 226 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 56 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 259 KB]
 • 18.
  Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Żory celem przygotowania wniosku o dofinansowanie i realizacji projektu w ramach działania FESL.03.03 Regionalne Trasy Rowerowe - ZIT Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 283 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 55 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 262 KB]
 • 19.
  Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Gaszowice i Gminą Jejkowice celem przygotowania wniosku o dofinansowanie i realizacji projektu w ramach działania FESL.03.02 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska - ZIT Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 288 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 57 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 264 KB]
 • 20.
  Założenie Branżowego Centrum Umiejętności Górniczych w Rybniku z siedzibą w Rybniku przy ul. Tadeusza Kościuszki 5 i włączenie go do Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 419 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 14 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 788 KB]
 • 21.
  Ustalenie czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat korzystania z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Rybnik.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 232 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 14 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 267 KB]
 • 22.
  Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Katowice w sprawie zasad prowadzenia nauczania religii innych kościołów i związków wyznaniowych.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 229 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 102 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 263 KB]
 • 23.
  Zmiana uchwały Nr 364/XXVII/2012 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 października 2012 r. w sprawie: nadania statutu Domowi Kultury w Rybniku – Boguszowicach.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 143 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 101 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 274 KB]
 • 24.
  Ustalenie miesięcznego wynagrodzenia Prezydenta Miasta Rybnika.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 277 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 117 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 256 KB]
 • 25.
  Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Górnośląskiej Nagrody Literackiej Juliusz.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 1223 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 13 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 1535 KB]
 • 26.
  Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 596 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 105 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 574 KB]
 • 27.
  Wolne głosy i oświadczenia radnych.
 • 28.
  Zakończenie sesji.
Opublikował