Sesja
XXXIII (Kadencja: 2010-2014)
Dnia
20-03-2013 r. godz. 16:00

Porządek spotkania:

 • 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 • 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 • 3. Informacja Prezydenta o pracach w mieście.
 • 4. Informacja na temat spółek z udziałem Miasta Rybnika za 2012 rok.
 • 5. Przedstawienie informacji z działalności policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży na terenie Miasta Rybnika w 2012 roku oraz oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego Miasta Rybnika.
 • 6. Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2013 rok.
  • 2013/019599 (z dnia 26 marca 2013 r.)
   Uchwała
 • 7. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika.
  • 2013/020314 (z dnia 26 marca 2013 r.)
   Uchwała
 • 8. Udzielenie dotacji celowej z budżetu Miasta Rybnika na rok 2013 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności gminy.
  • 2013/021392 (z dnia 26 marca 2013 r.)
   Uchwała
 • 9. Wystąpienie z wnioskiem do Wojewody Śląskiego o komunalizację.
  • 2013/022159 (z dnia 26 marca 2013 r.)
   Uchwała
 • 10. Zbycie, oddanie w użytkowanie wieczyste oraz nabycie nieruchomości.
  • 2013/022191 (z dnia 26 marca 2013 r.)
   Uchwała
 • 11. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Rybnika dla określonych terenów.
  • 2013/017930 (z dnia 27 maja 2013 r.)
   Uchwała
 • 12. Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały w sprawie statutu dzielnicy:
 • 13. Ustalenie miesięcznego wynagrodzenia Prezydenta Miasta Rybnika.
  • 2013/018326 (z dnia 26 marca 2013 r.)
   Uchwała
 • 14. Rozpatrzenie skargi na Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku.
  • 2013/022760 (z dnia 27 marca 2013 r.)
   Uchwała
 • 15. Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.
 • 16. Zakończenie sesji.
Opublikował