Sesja
LXXV (Kadencja: 2018-2023)
Miejsce
URZĄD MIASTA RYBNIKA, ul. Bolesława Chrobrego 2, sala 108
Dnia
22-02-2024 r. godz. 16:00

Porządek spotkania:

 • 1.
  Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 • 2.
  Sprawozdanie z działalności Prezydenta w okresie od poprzedniej sesji.
 • 3.
  Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika.
  Metryka Autopoprawka [pdf - 56 KB]
  Projekt uchwały [pdf - 3 MB]
  Uzasadnienie [pdf - 274 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 3 MB]
 • 4.
  Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2024 rok.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 732 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 430 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 714 KB]
 • 5.
  Ustalenie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników i kandydatów na strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu Miasta Rybnika.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 285 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 110 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 266 KB]
 • 6.
  Delegowanie dwóch radnych do prac w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 276 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 102 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 257 KB]
 • 7.
  Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Rybnika.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 7 MB]
  Uzasadnienie [pdf - 103 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 278 KB]
 • 8.
  Zmiana uchwały nr 379/XXI/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Rybnika.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 233 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 22 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 271 KB]
 • 9.
  Zmiana uchwały nr 803/XLVII/2022 Rady Miasta Rybnika z dnia 20 stycznia 2022 roku w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 314 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 105 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 292 KB]
 • 10.
  Określenie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Rybnika.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 475 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 109 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 456 KB]
 • 11.
  Przyjęcie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Rybnika do 2030 roku.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 24 MB]
  Uzasadnienie [pdf - 118 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 24 MB]
 • 12.
  Zbycie nieruchomości.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 1658 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 97 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 254 KB]
 • 13.
  Oddanie nieruchomości w użytkowanie.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 1763 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 169 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 255 KB]
 • 14.
  Utworzenie parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy "Centrum Starego Rybnika".
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 1093 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 58 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 1079 KB]
 • 15.
  Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Frontowej (MPZP 54-48).
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 5 MB]
  Uzasadnienie [pdf - 125 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 5 MB]
 • 16.
  Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Wolnej (MPZP 54-49).
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 5 MB]
  Uzasadnienie [pdf - 126 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 5 MB]
 • 17.
  Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Strefowej (MPZP 71).
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 4 MB]
  Uzasadnienie [pdf - 126 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 4 MB]
 • 18.
  Przystąpienie do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika dla obszaru dzielnicy Stodoły w rejonie ulic Polan, Zwonowickiej, do granicy administracyjnej miasta Rybnik - projekt uchwały złożony przez Komitet Inicjatywy Uchwałodawczej „Aktualizacja Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części dzielnicy Stodoły”.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 1037 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 768 KB]
 • 19.
  Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 348 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 99 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 507 KB]
 • 20.
  Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały nr 972/LV/2022 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 września 2022 r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w żłobkach utworzonych przez Miasto Rybnik oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie i warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat za pobyt.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 517 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 13 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 493 KB]
 • 21.
  Rozpatrzenie skargi na działalność Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 176 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 114 KB]
 • 22.
  Rozpatrzenie skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Rybniku.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 177 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 111 KB]
 • 23.
  Punkt dodany
  Rozpatrzenie skargi na działalność Dyrektora Przedszkola nr 42 w Rybniku.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 148 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 116 KB]
 • 24.
  Przekazanie petycji według właściwości (nr F1300G/P01/1101/2024 z dnia 11 stycznia 2024 r.).
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 277 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 360 KB]
 • 25.
  Przekazanie petycji według właściwości (nr F1300G/P02/1202/2024 z dnia 12 lutego 2024 r.).
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 276 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 359 KB]
 • 26.
  Wolne głosy i oświadczenia radnych.
 • 27.
  Zakończenie sesji.
Opublikował